Sony GDM-1950 Imagem Dupla na Vertical

C3 – 33uF / 16V